Gebruiksvoorwaarden ToetsMij

Toets-Mij BV

Uiterstegracht 6
2312 TD LEIDEN
mail: info@toets-mij.nl

1. Algemeen

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten voor studiebegeleiding, vorming en onderwijs op middelbare scholen in Nederland, die Toets-Mij aanbiedt. Zonder expliciete acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden en voorafgaande betaling levert Toets-Mij geen producten en diensten.
 2. Bij een partnership tussen Toets-Mij en een onderwijsinstelling (scholen en/of huiswerkinstituten) zijn aanvullende voorwaarden van toepassing.
 3. De producten en diensten van Toets-Mij richten zich ook op scholieren die jonger zijn dan 18 jaar. In dit geval moet een ouder toestemming geven voor het aangaan van de overeenkomst met Toets-Mij, zodat een minderjarige gebruiker (scholier) na registratie toegang krijgt tot het besloten deel van de website www.toets-mij.nl om zelfstandig te kunnen toetsen. Een onderwijsinstelling kan eveneens een overeenkomst met Toets-Mij aangaan, ten behoeve van een of meerdere gebruikers.
 4. In alle gevallen geldt dat zowel ouder c.q. onderwijsinstelling als gebruiker akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden kunnen tijdens de looptijd van de overeenkomst worden gewijzigd. Toets-Mij zal ouder of onderwijsinstelling en gebruiker voorafgaand aan de inwerkingtreding hierover informeren.

2. Privacy

Toets-Mij verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens van gebruiker, ouder of onderwijsinstelling, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden in beginsel in Nederland verwerkt, met inachtneming van de Algemene verordening persoonsgegevens.

3. Intellectueel eigendom, persoonsgebonden account en verbod op verspreiding

 1. Op de website – de vormgeving en de inhoud: informatie, materialen en toetsen – rusten intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder het auteursrecht, welke rechten toebehoren aan Toets-Mij.
 2. Het gebruik van het besloten deel van www.toets-mij.nl, na voorafgaande registratie en betaling, is altijd persoonsgebonden en gekoppeld aan één geregistreerde gebruiker. Zowel ouder c.q. onderwijsinstelling als gebruiker mogen dus de toegang tot dit deel van deze website (het account) niet met derden delen, noch de informatie, materialen en toetsen van Toets-Mij met derden delen en/of anderszins openbaar maken, kopiëren of verspreiden. Bij vermoeden van misbruik kan Toets-Mij het account sluiten en de overeenkomst beëindigen.
 3. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 3.2 verbeurt ouder of onderwijsinstelling een direct opeisbare boete van 200 euro per overtreding en een direct opeisbare boete van 500 euro per dag zolang deze overtreding voortduurt.

4. Duur, opzegging en beëindiging

De overeenkomst met Toets-Mij wordt voor onbepaalde tijd aangegaan bij aanschaf van een abonnement of toets en kan zonder opzegtermijn en met onmiddellijke ingang door ouder of onderwijsinstelling worden opgezegd. Bij beëindiging van de overeenkomst wordt het account van de individuele gebruiker(s) verwijderd en is niet meer in te zien. Aan het einde van het schooljaar worden binnen de overeenkomst bestelde toetsen verwijderd. Volgens de wettelijke verplichtingen moet Toets-Mij haar administratie zeven jaar bewaren.

5. Tarieven en betaling

 1. De tarieven voor de producten en diensten staan vermeld op de website www.toets-mij.nl en kunnen in beginsel jaarlijks worden gewijzigd.
 2. De betaling geschiedt vooraf, door middel van automatische incasso. Bij niet betaling kan de overeenkomst door Toets-Mij worden beëindigd. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van ouder of onderwijsinstelling.
 3. Voor abonnees geldt dat er maandelijks 15 toetsen kunnen worden gebruikt, behorende bij het leerjaar en lesniveau van de geregistreerde gebruiker.. Niet gebruikte credits voor toetsen kunnen niet worden meegenomen naar een volgende maand.

6. Informatie, materialen en toetsen

Het actuele aanbod van toetsen is vooraf aan het sluiten van de overeenkomst en tijdens de looptijd van de overeenkomst te vinden op het algemeen toegankelijk deel van de website www.toets-mij.nl. Alle informatie, materialen en toetsen worden met zorg samengesteld door een team van vakexperts. Toets-Mij garandeert niet dat de informatie, materialen en toetsen volledig en/of zonder fouten is, noch dat de website zonder onderbreking of foutloos is of werkt.

7. Aansprakelijkheid

Toets-Mij sluit haar aansprakelijkheid jegens gebruiker, ouder of onderwijsinstelling voor directe en indirecte schade, die voortvloeit uit of in verband staat met de uitvoering van de overeenkomst als gevolg nalatigheden of fouten (toerekenbare tekortkoming) geheel uit.

Slotbepalingen

 1. Eventuele algemene voorwaarden van de onderwijsinstelling zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen. Wanneer een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen en trachten tot overeenstemming te komen over een uitvoerbare alternatieve bepaling teneinde de bepaling die als ongeldig of onuitvoerbaar werd aangemerkt, te vervangen.
 2. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Den Haag.
 3. Voordat een der partijen een geschil aan de rechter of arbiter ter beoordeling voorlegt, zullen partijen het gerezen geschil uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen te goeder trouw trachten op te lossen.
 4. Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als strikt vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen.

Wij gebruiken cookies

Zodat onze website zo goed mogelijk werkt.
Lees meer over ons cookiebeleid.