Privacyverklaring ToetsMij

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Deze privacyverklaring is van Toets-Mij BV, gevestigd te Leiden, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

ToetsMij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daartoe behoren gegevens over jouw activiteiten op onze website en persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account aan te maken op deze website.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

ToetsMij gebruikt je persoonsgegevens om jouw betalingen af te handelen, je in staat te stellen een account aan te maken en om jouw vragen te kunnen beantwoorden. Ook analyseert ToetsMij jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst je factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die zijn verzameld zodat je bij ons een account kunt gebruiken, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 3 jaar na opzegging van het account bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

We nemen de beveiliging van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Delen van persoonsgegevens met derden

ToetsMij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.